medlingsbyran.ax

Medlare

Ny medlarkurs hösten 2020

UPPDATERING: Under hösten 2020 utbildar Ålands medlingsbyrå frivilliga medlare. Anmälan till kursen har nu stängts.

Sedan starten år 2006 har Ålands medlingsbyrå utbildat ett 40-tal personer till frivilliga medlare. I hela Finland finns idag över 1200 aktiva medlare i brott och tvister. Till medlingen behöver vi personer med olika bakgrund, ålder, kön, yrkeserfarenheter och språkkunskaper — tillsammans kompletterar vi varandra! Hösten 2020 finns möjlighet att gå grundkursen i medling och restorativ rättvisa som ger rättigheten att verka som frivillig medlare. Kursen gavs senast på Åland 2015 och hålls nu i samarbete med Öppna Högskolan på Åland och Västra Nylands medlingsbyrå. Kursen är avgiftsfri för deltagarna!

Här kan du lyssna på ett radioinslag där medlingsansvarig berättar om kursen!

Rättsvetenskap – Ht20 Medling och restorativ rättvisa: grundkurs för nya medlare i brott och tvister

Anmälan är nu öppen på Öppna högskolans hemsida, www.open.ax . Sök på kursens namn eller ”medling” i sökrutan så kommer du fram! Sista anmälningsdag är 9 september 2020, varefter de som anmält sig kommer att intervjuas under vecka 39 för att säkerställa lämpligheten för frivilliga medlingsuppdrag. Observera att max antal platser på kursen är 15 och att de som går kursen förväntas ta emot frivilliga medlingsuppdrag efter avslutad kurs. Välkommen med!

Föreläsare

Medlingsansvarig Granholm Petra / Medlingshandledare Bischoff Mona

Kurstider
fredag 9.10.2020 kl. 17:00-20:00
lördag 10.10.2020 kl. 09:00-16:00
fredag 23.10.2020 kl. 17:00-20:00
lördag 24.10.2020 kl.09:00-16:0
Ett kvällstillfälle v 44
fredag 6.11.2020 kl. 17:00-20:00
lördag 7.11.2020 kl. 09:00-16:00
fredag 20.11.2020 kl. 17:00-20:00
lördag 21.11.2020 kl. 09:00-16:00

Förkunskaper

Innan kursen ska deltagarna fylla i ett frågeformulär samt delta i en intervju för att säkerställa lämplighet för medlingsuppdrag. Meddelande om antagning till kursen ges senast 30.9.

Ingen specifik utbildning eller förkunskap krävs, men ett intresse för människor och konfliktlösning är en förutsättning. Det är en fördel om deltagarna har olika bakgrund och utbildning och yrkeserfarenheter.

Övriga rekryteringskriterier är:
– sociala mellanmänskliga färdigheter och hänsyn för olikheter i människors beteenden, kulturer och relationer
– förmåga att lyssna och uppmuntra, utan att ta beslut för någon annan förmåga att hålla egna åsikter utanför medlingen
– motivation till frivilliguppdrag och medvetenhet om förväntningar och krav som förknippas med uppgiften
– förmåga att uttrycka sig korrekt i tal och skrift samt grundkunskaper i användning av dataprogram
– inga akuta eller obearbetade personliga kriser.

Utöver detta ska medlare också förbinda sig till handledning och fortbildningar som ordnas av medlingsbyrån och vara redo för självreflektion i medlaruppdraget samt att ta emot feedback från medlarkollegor och medlingsbyråns personal.

Målgrupp

Grundkursen i medling och restorativ rättvisa riktar sig till personer som är intresserade och redo att efter genomförd utbildning ta sig an frivilliga uppdrag som medlare i brott och tvister.
Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Mål

Grundkursens målsättning är inte enbart att öka nivån av kunskap om medling utan även att lära sig det restorativa förhållningssättet, attityden och färdigheterna. Inlärning av medlingsfärdigheterna stöds av övningssituationer med erfarna tutormedlare eller med personalen, med efterföljande
reflektiva diskussioner, feedback och inlärningsdagbok.
I kursen ingår att lära sig om medlingssystemet för brott och tvister i Finland, den restorativa rättens metod, brottsprocessen och medlingens roll i den, parternas ställning i medlingen, bemötande och dialog i medling, polisens och åklagarens arbete samt praktisk övning av fiktiva medlingssituationer.

Innehåll

Den medling som tas upp i den här utbildningen avser den i Finland lagstadgade medlingen i brott och tvister. Medling är en metod för att lösa konflikter med hjälp av en utomstående neutral och opartisk tredje part. Vid brott kan medling fungera som ett komplement eller alternativ till en
rättegång. I medlingen deltar parterna och två frivilliga, utbildade och opartiska medlare. Medlarna assisterar parterna i ett brottmål eller en tvist med att nå en lösning genom konstruktiva samtal.
I Finland är medlingen avgiftsfri, tillgänglig för alla, konfidentiell och baserad på frivillighet. Medling i brott och tvister grundar sig på teorin om restorativ rätt. Enligt den restorativa rättens tankemodell är det viktigt att människor möter varandra för att ta ansvar för sina egna konflikter.
Behovet hos personer som utsatts för skada och ansvaret hos den som förorsakat den klargörs. Förutom att man behandla konflikten tar man i beaktade de känslor som uppstått hos parterna på grund av brottet samt parternas önskemål angående framtiden.

Arbetssätt

Föreläsningar samt distansstudier.

Litteratur

Flinck, Aune. (2015). Vi bygger upp förlikning- guide för medling i brott- och tvistemål.