medlingsbyran.ax

Ålands medlingsbyrå

Skicka gärna dina frågor till info@medlingsbyran.ax om du inte hittar svar här!

Vad innebär medling?
Kostar medlingen?
Kan jag skicka ett ombud till ett medlingsmöte?
Blir det som sagts under medlingen offentligt?
Hur går medlingen till i praktiken?
Innebär medling att jag kan få gottgörelse snabbare än vid rättegång?
Om jag ger samtycke till medling, kan jag senare säga nej till att fortsätta medlingen?
Innebär medling att gärningsmannen ungår sitt straff eller att åtalet läggs ner?
Vilka typer av årenden passar för medling?
Vem övervakar att medlingsavtalet fullföljs?
Finns det andra fördelar med medling?
Vad ska jag göra om jag vill medla?

VAD INNEBÄR MEDLING?

Medling innebär att gärningsmannen och brottoffret möts i förtrolighet i två opartiska medlares närvaro för att diskutera igenom det som har hänt. Parterna medverkar aktivt till att uppnå en överenskommelse som är tillfredsställande för båda parterna.  Överenskommelsen kan gälla skadeståndsersättning eller andra åtgärder. → tillbaka

KOSTAR MEDLINGEN?

Nej, medling är en avgiftsfri tjänst. → tillbaka

KAN JAG SKICKA ETT OMBUD TILL ETT MEDLINGSMÖTE?

Nej, medling går ut på att parterna till ett brottmål ska träffas och själva berätta om brottet. Det är däremot möjligt att ha med en stödperson. En minderårig person får ha med sig en förälder eller vårdnadshavare. → tillbaka

BLIR DET SOM SAGTS I ETT MEDLINGSMÖTE OFFENTLIGT?

Nej, medlarna har tystnadsplikt och parterna i en medlingsförhandling får inte i en senare eventuell rättegång vittna om eller åberopa det som sagts i ett medlingsmöte. → tillbaka

HUR GÅR MEDLINGSMÖTET TILL I PRAKTIKEN?

Parterna träffas i en trygg miljö utan insyn av offentligheten. Två opartiska medlare leder mötet och ber först gärningsmannen och sen brottsoffret att berätta om det som har hänt. Parterna ska själva men med hjälp och stöd av medlarna hitta en lösning. Om parterna kommer fram till en överenskommelse skriver medlarna ett avtal som parterna får skriva på. Ett medlingsmöte varar vanligtvis 1-2 timmar beroende på hur snabbt parterna hittar en lösning. → tillbaka

INNEBÄR MEDLING ATT JAG KAN FÅ GOTTGÖRELSE SNABBARE ÄN VID RÄTTEGÅNG?

Ja, eftersom ett medlingsmöte kan hållas inom en kort tid efter att brottet begåtts och parterna själva kan komma överens om gottgörelsen innebär det att brottsoffret får sin gottgörelse snabbar än om ärendet går vidare till rättegång. → tillbaka

OM JAG GER SAMTYCKE TILL MEDLING, KAN JAG SENARE SÄGA NEJ TILL ATT FÖRTSÄTTA MEDLINGEN?

Ja, medling bygger på frivillighet och parterna kan därför när som helst dra sig ur en medlingsförhandling. Om en part säger nej till medling måste sålunda ett påbörjat medlingsmöte genast avbrytas → tillbaka.

INNEBÄR MEDLING ATT GÄRNINGSMANNEN UNGÅR SITT STRAFF ELLER ATT ÅTALET LÄGGS NER?

Inte nödvändigtvis. Det beror på vad för slags brott som begåtts. Rör det sig om ett grovt brott som faller under allmänt åtal är det åklagaren som avgör om åtal ska väcka eller inte. Är det däremot ett målsägandebrott får åklagaren väcka åtal endast om målsägande fortsättningsvis vill ha kvar sitt straffyrkande. I ett sådant målsägandebrott går ärendet vidare till åklagaren endast om målsägande så vill. Åklagaren har därefter möjlighet att besluta om åtalet ska läggas ner p.g.a. medlingsöverenskommelsen. → tillbaka

VILKA TYPER AV ÄRENDEN PASSAR FÖR MEDLING?

Medlingsbyrån avgör på basen av brottets art och tillvägagångssätt vilka ärenden som ska tas till medling. Medlingsbyrån beaktar även förhållandet mellan parterna. Generellt kan man säga att de flesta brott som inte är grova eller innehåller våld i närrelationer passar för medling men det finns inga strikta regler utan medlingsbyrån gör en bedömning varje enskilt fall. → tillbaka

VEM ÖVERVAKAR ATT MEDLINGSAVTALET FULLFÖLJS?

Medlingsbyrån övervakar att medlingsavtalet fullföljs. Om den ena parten inte fullföljer avtalet rapporterar medlingsbyrån tillbaks till polis och åklagare som bestämmer hur ärendet ska hanteras vidare. → tillbaka

FINNS DET ANDRA FÖRDELAR MED MEDLING?

Olika undersökningar har visat att både gärningsmannen och brottsoffret mår psykiskt bättre efter att de har kommit överens i en medlingsförhandling. Brottsoffret känner sig tryggare i sin tillvaro efter att ha fått en förklaring till brottet och känner sig mindre hotad av att gärningsmannen ska begå brottet på nytt. Gärningsmannen får större insikt om konsekvenser av hans/hennes brott för brottsoffret och kan ta ett större ansvar för brottet. Gärningsmannen isikt gör att risken minskar för att han/hon ska upprepa brottet. Båda parterna kan lägga händelsen bakom sig och gå vidare.

Dessutom har undersökningar visat att risken att gärningsmannen ska begå brottet på nytt minskar betydligt mer efter en medlingsöverenskommelse jämfört med efter en rättegång. Med tanke på hur litet Åland är och ”risken” att gärningsmannen och brottsoffret titt som tätt stöter på varandra på stan kan medling vara ett bra sätt för båda parterna att komma fram till en lösning som gör det möjligt för dem att lämna brottshändelsen bakom sig och gå vidare utan att behöva känna oro för risken att träffa på den andra parten på stan. → tillbaka

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG VILL MEDLA?

Då polisen gör sin förundersökning kommer du att tillfrågas om du ger ditt samtycke till medling. Om du ger ditt samtycke kommer polisen att skicka förundersökningsprotokollet till medlingsbyrån som sen tar kontakt med dig. Men du kan även själv ta kontakt med medlingsbyrån för att begära medling. Medlingsbyrån tar i sådant fall kontakt med den andra parten för att få han/hennes samtycke. Det är även möjligt att andra myndigheter som åklagare och sociala myndigheter tar initiativ till medling. Initiativet till medling i fall gällande våld i närrelationer får dock endast tas av antingen polis eller åklagare. → tillbaka