medlingsbyran.ax

Aktuellt 

Välkommen till medlingsbyrån! Vi nås säkrast på telefon eller genom att lämna ett meddelande på tel nr 0457 34 33 513 eller mejla på info@medlingsbyran.ax så återkommer vi så snart som möjligt!

 

 

VAD ÄR ÅLANDS MEDLINGSBYRÅ?

Ålands medlingsbyrå erbjuder kostnadsfritt medling åt parter i brott- och tvistemål, i enlighet med lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Tjänsten upprätthålles av Ålands fredsinstitut i enlighet med avtal med Institutet för hälsa och välfärd, THL. Verksamheten inleddes i augusti 2006.

VAD ÄR MEDLING?

Medling är en metod för att lösa konflikter med hjälp av en utomstående neutral och opartisk tredje part. Medling kan fungera som ett komplement eller alternativ till en rättegång vid brott. Vid medling deltar parterna och två frivilliga, utbildade och opartiska medlare. Medlarna assisterar parterna i ett brottmål eller en tvist med att nå en lösning genom konstruktiva diskussioner.

• Parterna möts på ett tryggt sätt för att diskutera vad som har hänt.
• Parterna medverkar aktivt till att uppnå en förlikning som är tillfredsställande för de inblandade.
• Överenskommelsen kan gälla skadestånd eller andra åtgärder som främjar parternas försoning.
• Vid medlingen kan parterna komma överens om att skadestånd betalas i pengar eller på annat sätt, t.ex. genom en arbetsprestation.
• Medlingsmötet ordnas och leds av utbildade, opartiska medlare som har tystnadsplikt.
• Medlingen är frivillig och kan när som helst avbrytas av någon av parterna.

Mer information om medling hittas på www.thl.fi/medling

VILKEN NYTTA MED MEDLING?

• Målsäganden i ett brottsärende kan ofta få en ursäkt och t.ex. ekonomisk ersättning snabbare via medling.
• Förlikning kan avbryta förundersökningen eller leda till åtalseftergift eller strafflindring för den misstänkte.
• Parterna är aktiva i konfliktlösningsprocessen. Medling är en bemäktigande konfliktlösningsmetod.

HUR GÅR MEDLINGEN TILL?

1. Medlingen initieras genom kontakt till medlingsbyrån av a) någon av parterna; b) polis, åklagare eller annan myndighet; c) vårdnadshavare eller annan laglig företrädare för omyndig person.

2. Medlingsbyrån informerar parterna i ärendet om medlingsinitiativet och utreder parternas samtycke. Datum för ett medlingsmöte bestäms.

3. Vid medlingsmötet kan parterna berätta om sina erfarenheter och diskutera ärendet ur sina respektive synvinklar samt framföra önskemål och krav. Förhandlingen fortsätter så länge det finns behov och parterna så önskar. Om parterna kommer till samförstånd upprättas och undertecknas ett avtal.

4. Medlingsbyrån rapporterar medlingens resultat till åklagar- och polismyndigheterna (vid brottsfall).

5. Medlingsbyrån följer upp avtalets fullbordan och rapporterar resultatet till åklagar- och polismyndigheterna (vid brottsfall).

VILKA ÄRENDEN KAN MEDLAS?

Vid medling kan behandlas t.ex. egendomsbrott, skadegörelse, misshandel, hemfridsbrott, ärekränkning och tvister. Även ärenden som gäller barn under 15 år kan behandlas vid medling. En lyckad medling kan bryta en begynnande brottsspiral och förebygga utslagning bland unga.

Våld i nära relationer kan endast medlas på initiativ av polis eller åklagare.

VEM KAN BLI MEDLARE?

För att bli medlare deltar man i en grundutbildning för frivilliga medlare. I utbildningen behandlas även åklagarens och polisens arbete och deras betydelse för medlingsverksamheten.

Efter grundutbildningen får man fungera som medlare. Medlarna jobbar i par. Medlarna ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning inom området.

Som medlare möter man olika typer av människor. Medlaren bör vara balanserad och ha en positiv inställning till människor i svåra livssituationer. Medlaren ska ha gott omdöme och förmåga att lyssna på människor och ta till sig information. Utbildning samt arbets- och livserfarenhet är viktiga verktyg vid medlingstillfällena.

Grundkurs för frivilliga medlare i brott och tvister hålls i regel vart femte år på Åland. Den senaste kulle nya medlare utbildades hösten 2020.

Var vi finns
Previous slide
Next slide